Obama_courtesywhitehousegov_4-19-12

by Robert R. Denton